Vedtægter

§1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Ishøj Harmonikaklub, og klubbens hjemsted er Ishøj Kommune på den til en-hver tid værende formands adresse.

§2 – Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til harmonikaen ved blandt andet

* at deltage i og skabe et aktivt og attraktivt musikliv i Ishøj med harmonikaen som hovedinstrument,
* at tilgodese medlemmernes behov og interesse og skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles arrangementer,
* at samarbejde med Ishøj Musikskole/Ishøj Musikforening

§3 – Medlemskab

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, og alle med interesse for klubbens formål kan blive medlem.

Optagelse af umyndige personer som medlem kræver samtykke fra forældre/værge.

§4 – Kontingent

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen for det efterfølgende år.

Kontingentet betales ved opkrævning fra klubbens kasserer og senest en måned efter, at opkrævning er modtaget.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til den næste 1. januar.

Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte rykkerfrist, som skal være meddelt medlemmet skriftligt, kan medlemmet slettes som medlem uden yderligere varsel.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

§5 – Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag, og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§6 – Bestyrelsen

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der vælges på en generalforsam-ling.

For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 6 er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsam-ling.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

* Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år og skal være økonomisk myndig.
* Kassereren vælges for 2 år ad gangen i lige år og skal være økonomisk myndig.
* To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i lige år og skal være fyldt 18 år.
* To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i ulige år og skal være fyldt 18 år,
* En suppleant for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte de til klubbens drift nødvendige udvalg.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer kræver det.

Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næst-formanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Sekretæren skriver referat af møderne og referatet skal godkendes på det nærmest følgende besty-relsesmøde.

§7 – Regnskab og revision

Klubbens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen og alle skal være over 18 år.

Klubbens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebæ-rende.

§8 – Tegning og hæftelse

Klubben forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være forman-den eller næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgå-ede forpligtelser.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender klubbens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. januar til 31. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens virke i det forløbne virkeår
3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse,
som skal være udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen
4. Indkomne forslag,
som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Valg af bestyrelse:
– valg af formand i ulige år
– valg af kasserer i lige år
– valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
– valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
. valg af 1 suppleant
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 1 revisorsuppleanter
9. Eventuelt

ved bekendtgørelse i en af klubben udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel for en ordinær generalforsamling og 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling

§10 – Afstemningsregler

Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter samt om æn-dringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamling kræves personlig nærværelse og der tilkommer kun hvert medlem én stemme.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 11 og 12.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år på dagen for den afholdte generalforsamling.

§11 – Vedtægtsændringer

Ved ændring af klubbens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer

§12 – Opløsning

Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens formue Ishøj Musikforening, og hvis denne ikke eksi-sterer tilfalder formuen almen nyttige formål inden for det folkeoplysende område inden for Ishøj Kommune.

§13 – Udmeldelse og Eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanket), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har indbetalt sin gæld til foreningen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. november 2001.

Ændring af §12 vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2002.

Ændring af § 4 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2005.

Ny §13 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2005.
Ændring af §4 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22.marts 2010.